Kallelse till årsstämma 31 maj 2017

RINDI ENERGI AB (556495-8758)

TID OCH PLATS
Onsdagen den 31 maj 2017 kl 11.00 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 maj 2017 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 26 maj 2017, antingen per e-post till annika.hederstedt@rindi.se eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 24 maj 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
• Stämmans öppnande
• Val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Val av en eller två protokolljusterare
• Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
• Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
• Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
• Beslut om ny bolagsordning vad avser kallelse till bolagsstämma
• Val av styrelse samt val av revisor och revisorssuppleant
• Stämmans avslutande

ÖVRIGT
Förslag till årsredovisning och handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor i Stockholm från den 11 maj 2017 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm den 2 maj 2017
Rindi Energi AB
Styrelsen

Besöksadress: Jungmansgatan 1A, 62151 Visby
Postadress: Box 1192 62122 Visby
Telefon: 0498-291550
Fax: 0498-291559
E-post: info@rindi.se